เชื่อมระบบบัญชีในตัว

จะดีแค่ไหน ถ้าข้อมูลการขายจาก KETSHOPweb
จะเชื่อมไปลงบันทึกบัญชีอัตโนมัติ

ket-peak

พบกับ

logo-peak

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้า ให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการขายราย order มาลงบันทึกบัญชีให้เลย โดยสามารถออกใบกำกับภาษี แล้วจัดทำรายงานภาษีขาย ซึ่งใช้ในการยื่นแบบ ภ.พ.30 ได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ ยังสามารถนำข้อมูลที่บันทึกไว้ มาออกงบการเงินได้อย่างมืออาชีพได้เลย โดยพ่อค้าแม่ค้าสามารถทำงานร่วมกับนักบัญชีหรือสำนักงานบัญชี บน platform เดียวกันนี้ และให้สำนักงานบัญชียื่นส่งภาษีและปิดงบการเงินให้ได้เช่นกัน

ให้บัญชีและภาษีเป็นเรื่องง่ายๆ

เพราะเราช่วยจัดการบางส่วนให้คุณแล้ว

icon

เชื่อมโยงข้อมูลจากโปรแกรม KETSHOPweb มาลงบัญชีอัตโนมัติ

icon

ระบบเก็บไฟล์เอกสาร และ E-Tax Invoice

icon

ระบบรายงานลูกหนี้, เจ้าหนี้ พร้อมแสดงหนี้รอเรียกเก็บ, หนี้เกินกำหนด

icon

ออกงบการเงิน ทั้งงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน

icon

ช่วยออกเอกสารตั้งแต่ใบเสนอราคา, ใบวางบิล, ใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ, บันทึกรายจ่าย

icon

ช่วยจัดการภาษี ผ่านการทำใบกำกับภาษี, รายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

icon

ระบบสินค้าคงคลัง พร้อมหน่วยสินค้า และรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า, ต้นทุน, ยอดขาย

icon

มีระบบช่วยจดจำรายรับ/รายจ่ายประจำ เพื่อให้สามารถกดคลิกเดียว แล้วเรียกรายการมาลงบันทึกใหม่ได้ทันที

เลือกการเชื่อมต่อข้อมูลได้ตามที่ใช้งาน

สามารถปรับแต่งการเชื่อมต่อข้อมูล ไปยังโปรแกรมบัญชี Peak ได้ดังนี้

เชื่อมข้อมูลการขายทุกสถานะ
  • ใบเสนอราคาใน KETSHOPweb จะถูกนำไปสร้างใบเสนอราคาใน PEAK อัตโนมัติ
  • ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จใน KETSHOPweb จะถูกนำไปสร้างใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ ใน PEAK อัตโนมัติ
  • ใน PEAK เราจะสามารถเอาข้อมูลใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ ที่สร้างไว้แล้ว ไปออกใบกำกับภาษีได้ต่อไป
  • ทั้งนี้ ใน PEAK ข้อมูลใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ ที่สร้างไว้ จะลงบันทึกบัญชีรายได้ให้แล้วอัตโนมัติ
peak status all
peak status quotation
เชื่อมข้อมูลเฉพาะใบเสนอราคา
  • ใบเสนอราคาใน KETSHOPweb จะถูกนำไปสร้างใบเสนอราคาใน PEAK อัตโนมัติ
  • ใน PEAK เราจะสามารถเอาข้อมูลใบเสนอราคาที่สร้างไว้แล้ว ไปออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ได้ต่อไป
  • ทั้งนี้ ใน PEAK ข้อมูลใบเสนอราคาที่สร้างไว้ จะยังไม่ลงบันทึกบัญชีรายได้ จนกว่าจะมีการสร้างใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ จากรายการดังกล่าว
เชื่อมข้อมูลเฉพาะใบเสร็จ
  • เราสามารถเลือกใบเสร็จบางรายการ ใน KETSHOPweb เพื่อจะส่งไปสร้างใบเสร็จใน PEAK อัตโนมัติ
  • ใน PEAK เราจะสามารถเอาข้อมูลใบเสร็จ ที่สร้างไว้แล้ว ไปออกใบกำกับภาษีได้ต่อไป
  • ทั้งนี้ ใน PEAK ข้อมูลใบเสร็จ ที่สร้างไว้ จะลงบันทึกบัญชีรายได้ให้แล้วอัตโนมัติ
peak status receipt