เงื่อนไขการใช้บริการ


    สมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ www.ketshopweb.com ซึ่งบริหารงานโดย
บริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จำกัด ( ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ )  ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 21 ถนนลาดพร้าว ซอย 42 แขวงคลองน้ำแก้ว เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02-511-3551 ( เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์, 9:30-18:00 ) นโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการดังต่อไปนี้
 

หากมีข้อสงสัยสามารถ Email มาที่ sales@ketshopweb.com
1. ข้อตกลงสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิก

1.1 ผู้สมัครสมาชิกจะต้องมีอายุไม่ตำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า สมาชิก หรือ ผู้ใช้บริการ)  

1.2 ผู้สมัครสมาชิกจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดและความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอินเทอร์เน็ต ผู้สมัครจะไม่สร้างความเสียหาย
เดือดร้อนหรือรำคาญแก่ผู้อื่น เช่น การส่งอีเมลโฆษณาเว็บไซต์ของตนไปยังผู้ที่ไม่ได้บอกรับอีเมล หรือ ทำการโฆษณา
เว็บไซต์ของตนด้วยรูปแบบที่สร้างเสียหายเดือดร้อนหรือรำคาญให้แก่ผู้อื่น

1.3 สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลของสมาชิกที่ถูกต้อง และจะแก้ไขข้อมูลของสมาชิกให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีอีเมล
สำหรับการรับข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการซึ่งจะแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และหากทางสมาชิกพบว่ามี
ข้อมูลไม่ถูกต้อง สมาชิกมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที2. ความเกี่ยวข้องของสมาชิก กับ Ketshopweb

2.1 สมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ www.ketshopweb.com บริหารงาน
โดย บริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จำกัด ( ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ หรือ ผู้ให้บริการ )  ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 21 ถนนลาดพร้าว
 ซอย 42 แขวงคลองน้ำแก้ว เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02-511-3551
 ( เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์, 9:30-18:00 )

2.2 สิ่งที่สมาชิกใช้ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริการ"

2.3 สมาชิกซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ"
โดยจะแยกได้ดังนี้
        - เจ้าของสินค้าหรือผู้ที่นำสินค้ามาจัดจำหน่ายบนเว็บไซต์ผ่านบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ขาย"
        - ผู้สั่งซื้อสินค้า และ/หรือ ใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ขาย ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ซื้อ"

2.4 การติดต่อระหว่างบริษัทฯ กับสมาชิก จะใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมลและการแจ้งข้อมูลผ่านพื้นที่ข่าวสารในระบบการ
จัดการเว็บไซต์เป็นหลัก โดยสมาชิกท่านใดมีปัญหาการใช้บริการ หรือ สอบถามเกี่ยวกับบริการสามารถส่ง อีเมล์ มาได้ที่
sales@ketshopweb.com  หรือ กรอกแบบฟอร์มติดต่อบริษัทฯ ได้ในหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ของสมาชิก กรณีท่าน
สมาชิกมีความประสงค์จะติชม หรือร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการบริการ หรือเรื่องอื่นใด สามารถส่งอีเมลมาได้ที่
support@ketshopweb.com

2.5 บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้สมาชิกทราบผ่านทาง เว็บไซต์ www.ketshopweb.com หรือผ่านทางหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่สมาชิกหรือบุคคลที่สาม
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้

2.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพของสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทฯ


3. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

3.1 การใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน รวมถึงวิธีการและเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทได้กำหนดไว้ และจะสามารถ
ใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า ”สมาชิก”) อย่างไรก็ตามอาจมีบางกรณีที่บริษัท
ไม่ยอมรับการการลงทะเบียนเป็นสมาชิก


3.2 บริการเว็บสำเร็จรูปเป็นบริการที่บริษัทฯ ได้ทำการออกแบบ พัฒนา template และโปรแกรมให้สมาชิกใช้งานร่วมกัน
สมาชิกสามารถใส่ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาผ่านระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ของ ketshopweb.com


3.3  บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ใน template โปรแกรมและระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำหรือ
นำไปใช้ที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร


3.4 บริการเว็บสำเร็จรูปนี้ ไม่มีนโยบายให้สมาชิกอัพโหลดไฟล์ โปรแกรม รวมทั้งไฟล์ html ที่สร้างจากโปรแกรมเขียนเว็บ
ต่างๆ ขึ้นไปบนเว็บไซต์ การส่งข้อมูลขึ้นแสดงในเว็บสำเร็จรูปของท่าน จะใช้เพียงบราวเซอร์ที่เล่นอินเทอร์เน็ต ส่งรูปและ
ข้อความขึ้นสู่ระบบตามตำแหน่งที่ต้องการตามวิธีการใช้งานของระบบเท่านั้น


3.5 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะจัดทำโปรแกรมให้เป็นการเฉพาะแก่สมาชิกท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งปกติการจัดทำโปรแกรม
เป็นการเฉพาะนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงมากเรียกว่า การจ้างจัดทำเว็บไซต์แบบ Tailor Made (Customise) แต่บริษัทฯ จะพัฒนา
ระบบการจัดทำเว็บไซต์ให้มีความหลากหลาย และ ยืดหยุ่นในการใช้งานเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกส่วนรวมเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยินดีรับฟังความคิดเห็น หรือคำแนะนำของสมาชิกทุกท่าน และขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกคำแนะนำมา
ปรับปรุงบริการต่อไป


3.6 ในบางกรณี หากบริษัทฯ จัดทำโปรแกรมให้เป็นการเฉพาะแก่สมาชิกท่านใดท่านหนึ่ง บริษัทฯ จะพัฒนาอยู่ในระบบ
มาตรฐานของ ketshopweb.com โดยอาจจะมีหรือไม่มีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของสมาชิกและบริษัทฯ หลังจาก
นั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำโปรแกรมนั้น ให้บริการกับสมาชิกท่านอื่นๆ ด้วย และถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หาก
สมาชิกไม่ใช้บริการของ ketshopweb.com แล้ว สมาชิกจะไม่สามารถนำโปรแกรมนั้นไปใช้ได้ เนื่องจากถูกจัดทำในระบบ
ของ ketshopweb.com


3.7 สมาชิกได้ศึกษาและเข้าใจในคุณลักษณะของสินค้าและบริการต่างๆ ที่บริษัทฯ มีให้แล้ว ดังที่แสดงในหน้าเว็บไซต์
ketshopweb.com และสมาชิกตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้วยคุณลักษณะที่มีอยู่นี้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมี
ในอนาคต


3.8 สมาชิกได้ ตกลงยอมรับ เงื่อนไขการใช้บริการในเเต่ละ แพ็คเกจ ที่ได้เลือกซื้อบริการ ซึ่งมีรายละเอียดในเเต่ละแพ็คเกจ
อย่างชัดเจน โดยเงื่อนไขในแต่ละแพ็คเกจได้ระบุขอบเขตการให้บริการ โดยที่สมาชิกได้ตกลงยอมรับก่อนทำการซื้อ
บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


3.9 สมาชิกยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปของ feature ต่างๆ ในลักษณะของการพัฒนาและ update version ใหม่ทั้งในเรื่อง
การเพิ่มลด feature การปรับปรุงพัฒนาวิธีการใช้งาน user interface การเพิ่มความปลอดภัยของระบบ ฯลฯ ทั้งในส่วนของ
เว็บไซต์และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการด้านอื่นๆ


3.10 สมาชิกตกลงชำระค่าบริการจดโดเมนเนมและค่าใช้งานระบบเว็บสำเร็จรูปเป็นรายปี และชำระค่าต่ออายุในปีต่อๆ ไป


3.11 บริษัทฯ มีบริการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการออกแบบเฉพาะสำหรับเว็บไซต์ของสมาชิกแต่ละท่านภายใต้โปรแกรมเว็บ
สำเร็จรูปของ ketshopweb.com แต่บริษัทฯ สามารถให้บริการกับสมาชิกท่านอื่นๆ ที่ทำธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกันได้
โดยการออกแบบให้มีความแตกต่างกัน


3.12 ระยะเวลาที่บริษัทฯ จะใช้ในการบริการออกแบบเว็บไซต์ ในสัญญาบริการเริ่มนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับการชำระค่า
บริการ และได้รับข้อมูลจากสมาชิกครบถ้วนเพียงพอในการออกแบบเว็บไซต์ โดยทางบริษัทจะใช้ Email ในการเก็บ
ประวัติการสนทนาเพื่อใช้ในการเป็นหลักฐาน อ้างอิงการตกลงระหว่างสมาชิกกับบริษัท


3.13 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ ที่ใช้ในจุดประสงค์อื่นๆ
ที่ไม่ใช่เพื่อการซื้อ-ขายสินค้า หรือ ไม่ใช่เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท เช่น

- เว็บไซต์รับประกาศสินค้า
- เว็บไซต์รวมลิงก์หนัง, โหลดบิท, โหลด
- เว็บไซต์สื่อกลางระหว่างเว็บไซต์

- เว็บไซต์ ลามก อนาจาร
- เว็บไซต์ขายสินค้าแบบ Affiliate เป็นต้น


3.14 ข้อตกลงในการจำหน่ายสินค้า โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ร้านค้า 

ที่จำหน่ายหรือประชาสัมพันธ์สินค้า ดังต่อไปนี้


- สินค้าผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
- สินค้าแบบ Affiliate จากเว็บไซต์ออนไลน์อื่นๆ เช่น Amazon.com เป็นต้น
- สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท เช่น การเล่นคาสิโนออนไลน์ สถานที่ที่รับพนันขันต่อ บิงโก
- สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Download MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ผิดกฏหมายทุกประเภท
- สินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา
  ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
- ฝิ่น ยาสูบ ยาเสพติดทุกชนิด หรือบุหรี่ เหล้า เบียร์ที่ผิดกฎหมาย
- สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์เหล่านี้
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถอดรหัสเคเบิ้ลและสัญญาณดาวเทียมเพื่อใช้บริการเคเบิลฟรี
- เครื่องสำอาง ยา หรืออาหารเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ในประเทศไทยเป็นต้น
- ยา สมุนไพร และอุปกรณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย
- จำหน่ายหรือส่งเสริมการรักษาหรือการเยียวยาที่ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ หรือรายการอื่นๆ ที่ทำตลาดว่า
    เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว
- อุปกรณ์พลุไฟ วัสดุและสสารที่มีพิษ ระเบิดได้ ติดไฟ และมีกัมมันตรังสี ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
   วิธีสร้างอุปกรณ์ระเบิด
- อาวุธหรืออุปกรณ์อันตรายที่ผิดกฎหมาย
- สินค้าที่มีการโฆษณาเกินจริง
- บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ํายาสําหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า


4. ผลิตภัณฑ์และบริการ

4.1 เงื่อนไขการให้บริการ เว็บไซต์สำเร็จรูป และ อีเมล์ 


4.1.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บประวัติการใช้งานเฉพาะส่วนของการรับส่งเป็นระยะเวลา 90 วัน ซึ่งเป็นไปตาม
พ.ร.บ. 2550 ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลเท่าที่
จำเป็นเพื่อสามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 90 วันนับตั้ง
แต่การบริการสิ้นสุดลง


4.1.2  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดการส่งเมล์ ไม่เกิน 60 ฉบับต่อชั่วโมง ต่อ Account เพื่อป้องกันการกระจาย
ของ Spam หรือ Virus จากโปรแกรม หรือ คอมพิวเตอร์ของสมาชิก (เฉพาะแพ็คเกจที่มีบริการเมล์ร่วมอยู่เท่านั้น)


4.1.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ Ban IP Address ในกรณีที่ตรวจพบว่า IP นั้นมีความเสียงที่จะโจมตีระบบของบริษัท
และ /หรือมีการพยายาม Logon ระบบผิดพลาดเกิน 10 ครั้ง ในกรณีที่สมาชิกลืม Password สามารถเเจ้งบริษัทให้
Reset Password ได้

4.1.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ Block อีเมล์ในการส่งออก หากตรวจพบรูปแบบในการส่งเมล์เข้าข่ายเป็น Spam เพื่อ
เป็นการไม่รบกวนระบบของท่านอื่น (เฉพาะแพ็คเกจที่มีบริการเมล์ร่วมอยู่เท่านั้น)


4.1.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่บริษัทไปออกงาน หรือ มหกรรม ต่างๆ อาจมีโปรโมชั่นแพ็คเกจราคา ค่าบริการเว็บไซต์
ซึ่งเป็นค่าบริการสำหรับผู้สมัครใช้บริการเว็บไซต์ใหม่ภายในงานเท่านั้น


4.2 เงื่อนไขการให้บริการของแต่ละแพ็คเกจ

     

4.2.1 กรณีแพ็คฟรี ( Free )
 หากผู้ใช้บริการไม่ได้ทำการ login เข้าใช้ระบบของผู้ให้บริการภายใน 15 วันทำการ  ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ระงับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหลังจากได้รับการเเจ้งเตือนผ่าน Email เเล้ว ยังไม่มีการ Login อีกภายใน 15 วันหลังจากนั้นทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการลบ Account ของสมาชิก โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น.


Domain จะได้เป็น  yourname.ketshopweb.com

พื้นที่เว็บไซต์(1ปี) 300 MB

จำนวนหน้าเว็บ 1 หน้า

รองรับ 1 ภาษา
รองรับระบบขายของออนไลน์

รองรับระบบขนส่ง4.2.2 กรณีแพ็คเกจเว็บไซต์ Starter, Standard, Professional

              

        Package Starter

- Domain (1ปี)

- พื้นที่เว็บไซต์ (1ปี) 2 GB

- จำนวนหน้าเว็บ 5 หน้า

- รองรับ 1 ภาษา

- รองรับระบบขายของออนไลน์

- รองรับระบบขนส่ง


        Package Standard

- Domain (1ปี)
- พื้นที่เว็บไซต์(1ปี) 5 GB
- บัญชีอีเมล์ภายใต้ชื่อเว็บไซต์  จำนวน 2 บัญชี
- ไม่จำกัดจำนวนหน้าเว็บ
- รองรับ 2 ภาษา
- รองรับระบบขายของออนไลน์
- รองรับระบบขนส่ง

        Package Professional

- Domain (1ปี)

- พื้นที่เว็บไซต์(1ปี) 10 GB

- บัญชีอีเมล์ภายใต้ชื่อเว็บไซต์  จำนวน 5 บัญชี

- ไม่จำกัดจำนวนหน้าเว็บ

- รองรับ 4 ภาษา

- รองรับระบบขายของออนไลน์

- รองรับระบบขนส่ง

                                         - รองรับระบบ Promotion


4.2.3 กรณีแพ็คเกจเว็บไซต์ Standard + Design และ Professional + Design

- ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มออกแบบจนกว่าจะได้รับข้อมูลจากทางผู้ใช้บริการครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น logo, ci, mood & tone,sitemap , ข้อมูล + ภาพ สินค้า/บริการ, รูปภาพ, วิดีโอ, ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ชอบ และ อื่นๆ ที่ต้องใช้ในการออกแบบ
- การออกแบบเว็บไซต์ของ ketshopweb จะออกแบบได้สูงสุด 8 หน้าเท่านั้น หากผู้ใช้บริการต้องการดีไซน์มากกว่า 8 หน้า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเนื้องาน ซึ่งผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อน
- ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งแก้ไขแบบเว็บไซต์ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์ แก่ผู้ให้บริการรับทราบ    ทั้งนี้ การแจ้งแก้ไขในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งแก้ไขโดยละเอียดให้กับ ผู้ให้บริการ รวบยอดในแต่ละครั้ง และ หากมีการแก้ไขเกินกว่า 2 ครั้ง ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ประเมิณค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอยู่กับการแจ้งแก้ไขออกเป็นกรณี ดังนี้
        - การแก้ไขแบบ major ที่รวมไปถึง เช่น การปรับ logo, ci, mood & tone, sitemap ของเว็บ, การปรับ layout, font และ/หรือ การปรับดีไซน์บางจุด ที่ทำให้กระเทือนดีไซน์เดิมที่วางไว้ในหลายจุด (ดีไซน์แก้ไขครั้งที่ 1 และ 2) เป็นต้น         อันเป็นเหตุให้ ต้องมีการออกแบบกราฟฟิคภาพใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

        - การแก้ไขแบบ minor ที่รวมไปถึง เช่น การปรับเปลี่ยนเฉพาะจุดในแต่ละหน้า เช่น การเปลี่ยนสี, ขนาดตัวอักษร, เปลี่ยนตำแหน่งการวางภาพ, เปลี่ยนภาพ (ไม่รวมถึงการออกแบบภาพนั้นๆใหม่) เป็นต้น จะไม่มีค่าใช้จ่าย


* ซึ่งการแก้แบบ minor จะแก้ได้มากสุด 3 จุด ต่อ 1 หน้า เท่านั้น หากมีการแจ้งแก้ไขมากกว่าจำนวนดังกล่าว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเนื้องาน ซึ่งผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อน

- รูปภาพ และ ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการส่งมา ผู้ใช้บริการได้ทำการตรวจสอบเป็นอย่างดีแล้วว่าเป็นข้อมูลลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของผู้ใช้บริการแล้วเท่านั้น หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นทุกกกรณี
-  การออกแบบเว็บไซต์นี้ ไม่รวมค่าเขียนข้อความ (copy writing), ค่าฟอนต์ลิขสิทธิ์, ค่ารูปภาพ, ค่าถ่ายภาพ, ค่าพิมพ์ชิ้นงานตัวอย่าง, ค่าจ้างพนักงานส่งเอกสาร ถ้ามีและหากจําเป็นต้องใช้หรือ มีกรณีอื่นใดที่อาจก่อให้เกินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นนอกจากที่ตกลงกัน ทางผู้ให้บริการจะเสนอเรื่องเพื่อให้ผู้ใช้บริการพิจารณาก่อน เมื่อผู้ใช้บริการตกลงยินยอมในรายการค่าใช้จ่ายที่ที่เพิ่มขึ้น ผู้ใช้บริการตกลงชําระค่า ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดภายใน 10 วัน นับแต่ได้รับใบเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการ.
- ผู้ให้บริการจะนำแบบ ธีมเว็บไซต์ ทำออกมาเป็นเว็บไซต์จริง ก็ต่อเมื่อ ได้รับการยืนยันตามแบบ จาก ผู้ใช้บริการทางอีเมล์
- หลังจากผู้ใช้บริการแจ้งยืนยันทำเว็บตามแบบกับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถแจ้งแก้ไขดีไซน์เว็บไซต์ใดๆ ได้อีก หากต้องการแก้ไขหรือปรับเพิ่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งผู้ให้บริการจะดูเป็นกรณีๆไป และ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อน


4.2.4 ในกรณีที่บริษัทไปออกงาน หรือ มหกรรม ต่างๆ อาจมีโปรโมชั่นแพ็คเกจราคา ค่าบริการเว็บไซต์
ซึ่งเป็นค่าบริการสำหรับผู้สมัครใช้บริการเว็บไซต์ใหม่ภายในงานเท่านั้น


4.4 เงื่อนไขการให้บริการ จดโดเมน (เฉพาะแพ็คเกจ Starter, Standard, Professional เท่านั้น)

4.4.1โดเมนเนม หรือ เว็บไซต์ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือขอเงินคืนได้ หากต้องการเปลี่ยน
ชื่อเว็บไซต์ จะต้องจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่ แล้วย้ายข้อมูลจากเว็บเดิมตามเงื่อนไขการบริการของบริษัทฯ


4.4.2 สมาชิกยินดีและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการด้านโดเมนเนมของผู้ให้บริการต่างประเทศต่อไปนี้
eNom Registration Agreement และ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.


4.4.3 ในทุกแพ็คเกจหลัก จะรวมค่าจดโดเมนที่มีนามสกุลดังนี้ .com .net .org .info .biz .club .link .tel .work เท่านั้น
หากต้องการจดโดเมนที่มีนามสกุลนอกเหนือจากนี้จะมีค่าบริการจดโดเมนต่างหากซึ่งทางบริษัทจะเเจ้งรายละเอียด
เป็นรายๆไป

4.4.4 ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการมีโดเมนอยู่แล้ว แต่ต้องการใช้ระบบเว็บไซต์ จะต้องแจ้งความจำนงให้กับบริษัทเพื่อตั้งค่า
โดเมนของท่านมาที่เว็บไซต์ ซึ่งทางผู้ใช้บริการยอมรับในการสละสิทธิ์การใช้โดเมนจากบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไม่คืนค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น


             

4.5 เงื่อนไขการให้บริการ เว็บไซต์ของสมาชิกให้รองรับการชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต
(เฉพาะแพ็คเกจ Starter, Standard, Professional เท่านั้น)


4.5.1 การขอเปิดใช้บริการนี้ จะต้องคัดสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้องการใช้ในการรับเงิน โดยจะต้องเห็นหน้าชื่อสมุดบัญชีชัดเจน และต้องเซ็นตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการที่ทาง
บริษัทได้เเจ้งหรือส่งให้สมาชิกเท่านั้น

4.5.2 ทางบริษัทจะโอนเงิน เป็นจำนวนเท่าเงิน เท่ากับยอดจำนวนเงินที่มีการชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต ของในเเต่ละเดือน
ภายใน 4 วันทำการนับจากวันทำการสุดท้ายของเดือนนั้นๆ (ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการโอน)

4.5.3 สมาชิกสามารถเเจ้งให้บริษัท ทำการโอนเงินตามจำนวนเงินที่มีอยู่ในระบบของสมาชิกได้ เเต่ต้องเป็นยอดจำนวน
เงินไม่เกินกว่าของ 7 วันก่อนหน้า นับจากวันที่เเจ้ง (เช่น เมื่อวันที่ 10 มีเงินในระบบ 5,000บาท เเต่วันที่เเจ้งโอนคือวันที่ 17 มียอดเงินในระบบทั้งหมด 12,000บาท สมาชิกจะสามารถเเจ้งโอนได้ไม่เกิน 5,000 บาท และยังคงมีเงินค้างในระบบอีก 7,000บาท )
ซึ่งในระบบจะมีการบอกจำนวนเงินที่สามารถไถ่ถอนได้ กับ จำนวนเงินที่มีอยู่ในระบบระบุอยู่


4.5.4 การชำระสินค้าออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต จะรองรับบัตรเครดิตและเดบิต ที่เป็นของ Visa, MasterCard, JCB เท่านั้น

4.5.5 ค่าธรรมเนียมคิดเป็น 5% ต่อมูลค่าการซื้อขายสินค้า (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ของค่าธรรมเนียม)


4.5.6 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากระบบเข้าสู่บัญชีของสมาชิก (ที่ไม่ใช่การโอนทุกสิ้นเดือนจากผู้ให้บริการ จากข้อ 4.5.2)
                คิด 30 บาท/ครั้ง   กรณีที่โอนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน  2,000,000 บาท
                คิด 150 บาท/ครั้ง กรณีที่โอนเป็นจำนวนเงินตั้งเเต่   2,000,000 บาทขึ้นไป


             

4.6 เงื่อนไขการให้บริการ เว็บไซต์เชื่อมต่อกับระบบขนส่งกับ ไปรษณีย์ไทย EMS

 4.6.1  การเปิดใช้บริการขนส่ง

- ผู้ใช้บริการเปิดใช้งาน  เว็บไซต์เชื่อมต่อกับระบบขนส่ง โดยการชำระเงินขั้นต่ำครั้งแรกราคา 500 บาท
(ประกอบด้วย มูลค่าเงินขนส่ง 200 บาท และ ค่ามัดจำ 300 บาท)

เติมเงินครั้งถัดไป สามารถเติมเงินได้ครั้งละเป็นจำนวนอย่างน้อยที่สุดไม่ต่ำกว่า 500 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท

- ในการเติมเงินทุกครั้ง ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเอง หากมีค่าโอนเกิดขึ้น ทาง
บริษัทจะหักเงินจากเงินที่ผู้ใช้บริการเดิม เป็นจำนวนเท่ากับ ค่าธรรมเนียมการโอน

- ยอดจำนวนเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบได้ จะมีได้ไม่เกิน 20,000 บาทเท่านั้น

- อัตราค่าขนส่งพัสดุ จะคิดตามตามน้ำหนักพัสดุ (กรัม) ที่จะระบุไว้ในข้อถัดไป* อัตราดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7% หรือ ภาษีอื่นใดเหนือกฏหมาย

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยแจ้งล่วงหนา ไม่น้อยกว่า 7 วัน


4.6.3 อัตราการชดใช้ค่าเสียหาย หรือ สูญหาย ตามข้อกำหนดขนส่งนั้นๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น


4.6.4 ข้อกําหนดการใช้บริการ

     -  พัสดุที่จัดส่งจะต้องแปะใบปะหน้าจากระบบ Ketshopweb เท่านั้น และ ต้องห่อหุ้มกล่องพัสดุให้เรียบร้อย

     -  มาตราฐานการนำส่งเป็นไปตาม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

- ปลายทางกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใน 1-4 วันทําการนับจากวันที่ฝากส่ง

- ปลายทางภูมิภาคอื่นๆ ภายใน 2-7 วันทําการนับจากวันที่ฝากส่ง ยกเว้น ปลายทางทุกอําเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน , 
  อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ,อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ,พื้นที่พิเศษ และพื้นที่เกาะต่างๆ

- หากพัสดุไม่สามารถนำจ่ายได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม และ จำเป็นต้องส่งคืนผู้ใช้บริการตามที่จ่าหน้าไว้ บริษัทฯ จะคิดค่าบริหารส่งคืนในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าฝากส่งในครั้งนั้น ทั้งนี้หากมีการส่งคืนเกินกว่าร้อยละ 10 เป็นเวลาติดต่อกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ผู้ใช้บริการ ยืนยันว่า สินค้า,พัสดุ,หรือ เอกสาร ที่จัดส่ง ไม่ใช่สิ่งของที่ผิดกฏหมาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

หากพบว่าสิ่งของที่ถูกจัดส่งโดยผู้ใช้บริการผิดต่อกฏหมาย ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
5. ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

5.1 บทความเนื้อหา รูปภาพ และ/หรือ สินค้าในเว็บไซต์ที่ทางสมาชิกได้ลงเอาไว้ในระบบ หากเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งถ้าหากทางบริษัทได้รับเเจ้งว่า เนื้อหา หรือสินค้านั้นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ บริษัทจะปิดระบบการใช้งานของสมาชิกได้โดยมิต้องบอกกล่าว จนกว่าสมาชิกจะสามารถยืนยันและพิสูจน์ได้ว่ามิได้ละเมิดลิขสิทธิ์เเต่อย่างใด6. การต่ออายุและยกเลิกการเป็นสมาชิก

6.1 การต่ออายุโดเมนเนมและเว็บไซต์เป็นหน้าที่ของสมาชิก โดยสมาชิกจะทราบวันที่หมดอายุของโดเมนเนมและเว็บไซต์
ได้โดยการ log in เข้าไปตรวจสอบในระบบจัดการ และแจ้งความประสงค์ในการต่ออายุเข้ามาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 

7 วันก่อนวันหมดอายุ บริษัทฯ จะสนับสนุนด้วยการส่งอีเมลและโทรแจ้งเตือนล่วงหน้า แต่แม้ว่าสมาชิกจะไม่ได้รับอีเมล  
หรือไม่ได้รับการโทรแจ้งเตือนก็ตาม สมาชิกยังต้องรับผิดชอบการต่ออายุโดเมนเนมและเว็บไซต์เองอยู่ดี


6.2 ในกรณีที่โดเมนเนมหมดอายุไปแล้ว หากสมาชิกมีความประสงค์จะให้บริษัทฯ ตามต่ออายุให้นั้น บริษัทฯ จะพยายาม
ดำเนินการให้ แต่ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถติดตามได้หรือไม่เนื่องจากขึ้นกับเงื่อนไขการต่ออายุโดเมนเนมสากล
และหากมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้บริการต่างประเทศ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ เอง


6.3 สมาชิกสามารถยกเลิกบริการได้ตลอดเวลา โดยส่ง อีเมลแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกบริการมาได้ที่
sales@ketshopweb.com ซึ่งโดเมนเนมนั้น ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิกท่านนั้น และสามารถนำไปใช้งานสำหรับจัดทำ
เว็บไซต์ของตนเองได้ตามปกติต่อไป


6.4 หากสมาชิกยกเลิกการใช้บริการ สมาชิกจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์และระบบการจัดการเว็บไซต์ได้อีก และบริษัทฯ จะ
ลบข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งหมดตามรอบระยะเวลาการลบข้อมูลของบริษัทฯ ดังนั้น สมาชิกจึงต้องเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในแหล่ง
เก็บข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเองเพื่อให้สามารถนำข้อมูล รูปภาพและเนื้อหาต่างๆ ไปจัดทำเว็บไซต์ได้เองต่อไป


6.5 ในกรณีที่สมาชิกขอยกเลิกการใช้บริการเอง สมาชิกจะไม่สามารถขอเงินค่าบริการคืนได้7. ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
7.1 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม


7.2 ข้อมูล ภาพประกอบ และเนื้อหาต่างๆ ที่สมาชิกนำมาลงในเว็บไซต์นั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน, การรุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับผู้อื่น


7.3 ข้อมูลและเนื้อหาที่สมาชิกนำมาลงในเว็บนั้น จะต้องไม่เป็นข้อมูลที่ผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมของสังคม และหาก
พบว่ามีเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้น ๆ ออกไป หรือปิดเว็บไซต์นั้นๆ จนกว่าจะได้รับการแก้ไขตามระยะ
เวลาที่บริษัทฯกำหนด


7.4 บริษัทฯ มีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซึ่งบริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้กับ
สาธารณะ ยกเว้นใช้งานเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเป็นตัวอย่างสินค้าของ บริษัท เท่านั้น

7.5 ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ
และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม
เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ
การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการเอง


7.6 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สิน
จากผู้ใช้บริการอื่น แต่ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการกลับคืนมา

7.7 หากสมาชิกได้กระทำผิดตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ หรือทุจริตในการซื้อ-ขายสินค้า ผู้ใช้บริการจำเป็นต้อง
ชดเชยต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหาย หรือถูก
ละเมิดจากกรณีดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป


7.8 ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น
ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้าของผู้ขายแต่อย่างใด
9. การระงับการใช้บริการ

หากผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซต์ร้านค้าที่ผิดข้อตกลงตามที่ได้กล่าวเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ จะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบร้านค้าว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

9.1 ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก
หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก


9.2 เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่าย และผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยมีความสัมพันธ์ตามค่าคอมมิชชั่น ซึ่งรวมทั้งหน้ารายการ
ที่ทำขึ้นมาจากโฆษณาเป็นหลัก


9.3 พบทุจริต ฉ้อโกง ในการซื้อ-ขาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งในอดีตและปัจจุบัน) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ใน
การตัดสินใจว่าสิ่งใดถือว่าเป็นการทุจริต


9.4 เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต โทร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์
ผิดกฏหมาย


9.5 หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง

9.6 ใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อระบบและทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน
Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการทำงานของระบบ และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต


9.7 มีการนำพื้นที่ อีเมล หรือ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้รับบริการ ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่นในลักษณะฟรี หรือที่เรียกกัน
ว่า Free email และ Free Hosting

9.8 มีการทำ Commercial Mass Emailing หรือ "Spamming" ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น การส่งโฆษณาไปยังอีเมลผู้อื่น
โดยผู้อื่นไม่ได้ขอ, การส่งอีเมลโดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ, การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบ
กลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น


9.9 มีข้อมูลและไฟล์ต่างๆ บนเครื่องเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ติดไวรัส มัลแวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ


9.10 มีการ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบ การทำงานหรือการแสดงผลส่วนต่างๆ ของระบบร้านค้า เช่น การนำตะกร้าสินค้า,
การสร้างสัญลักษณ์หรือภาพของตนเองเจตนาหลอกลวงว่าเป็นของระบบ


9.11 สมาชิกค้างชำระค่าบริการต่างๆเกินระยะเวลาที่ทางบริษัทเเจ้งเอาไว้
( ค่าบริการขนส่ง, ค่าบริการSMS และค่าบริการเว็บไซต์ )


9.12 สมาชิกใส่ข้อมูลน้ำหนักสินค้าเป็นเท็จ ไม่ตรงตามน้ำหนักของสินค้าจริง เป็นเหตุทำให้ค่าขนส่งที่ใช้กับบริษัทต่ำกว่า
ความเป็นจริง ทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท


9.13 ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว ในกรณีที่ท่านใช้พื้นที่เกินที่ได้กำหนดไว้ หรือ สิ้นสุด
สัญญาการใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

10. เกี่ยวกับระบบ

10.1. บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการระบบให้มีเสถียรภาพ แต่หากมีปัญหาสุดวิสัยที่ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถ
ออนไลน์ได้ชั่วขณะ หรือมีปัญหาอื่นใดระหว่างสมาชิกกับลูกค้าของเว็บไซต์ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่
อาจจะมีขึ้นนั้น

10.2. สมาชิกจะต้องเก็บข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ที่นำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิก
เอง ดังนั้นหากมีปัญหาสุดวิสัยที่ข้อมูล รูปภาพและเนื้อหาต่างๆ ที่แสดงไว้สูญหายไป สมาชิกสามารถนำต้นฉบับของตนเอง
มาใส่ในระบบการจัดการเว็บไซต์ใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาข้อมูลต่างๆ ของสมาชิก
ไม่ให้สูญหาย

10.3. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมระบบการ Backup ข้อมูลของสมาชิกตามมาตรฐานของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดความเสียหายกรณี
ร้ายแรง บริษัทฯ ยังสามารถนำข้อมูลที่ Backup เก็บไว้มาใช้งาน ณ ครั้งล่าสุดที่มีการ Backup สมบูรณ์ บริษัทฯ ได้พัฒนา
ปรับปรุงระบบการ Backup อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไร
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ไม่ได้รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหาย

10.4. ส่วนของบริการอีเมลแบบ Pop เนื่องจากระบบอีเมลปัจจุบันเป็นระบบที่มีข้อมูลจำนวนมากและมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา สมาชิกสามารถใช้โปรแกรมอีเมลเช่น Outlook เพื่อดึงข้อมูลมาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล บริษัทฯ
แนะนำให้สมาชิกใช้โปรแกรมอีเมลดังกล่าวดึงข้อมูลจาก Mail Server มาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นประจำ
สม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้มีระบบการ Backup ข้อมูลอีเมลของสมาชิก รวมทั้งไม่ได้รับประกันความเสียหายที่
เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลอีเมลที่จัดเก็บที่ Mail Server สูญหาย


11. เงื่อนไขการใช้บริการเสริม

        

11.1  บริการออกแบบ โลโก้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกเเบบได้ ก็ต่อเมื่อสมาชิกจะต้องชำระค่าบริการเสริม และส่งข้อมูลตัวอย่าง รูปอ้างอิง ให้ครบ
ตามที่บริษัทกำหนดภายในเวลาที่กำหนด  ซึ่งการออกแบบ โลโก้ สามารถแจ้งแก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หากต้องการแก้ไข
เกินจำนวนครั้งนอกเหนือเงื่อนไข ผู้ใช้บริการยอมรับการชำระเงินค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามอัตราที่บริษัทเป็นผู้กำหนด

          

11.2 บริการออกแบบ ภาพสไลด์ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกเเบบได้ ก็ต่อเมื่อสมาชิกจะต้องชำระค่าบริการเสริม และส่งข้อมูลตัวอย่าง รูปอ้างอิง ให้ครบ
ตามที่บริษัทกำหนดภายในเวลาที่กำหนด  ซึ่งการออกแบบ ภาพสไลด์ หรือ ภาพแบนเนอร์ สามารถแจ้งแก้ไขได้ไม่เกิน
 2 ครั้ง หากต้องการแก้ไขเกินจำนวนครั้งนอกเหนือเงื่อนไข ผู้ใช้บริการยอมรับการชำระเงินค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามอัตรา
ที่บริษัทเป็นผู้กำหนด ซึ่งไฟล์ที่ทางบริษัทจัดทำให้จะเป็นไฟล์ jpeg, png ขนาด 1200 x 400 pixels

        

11.3 บริการออกแบบ ธีมของเว็บไซต์

        - ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มออกแบบจนกว่าจะได้รับข้อมูลจากทางผู้ใช้บริการครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น logo, ci, mood & tone,sitemap , ข้อมูล + ภาพ สินค้า/บริการ, รูปภาพ, วิดีโอ, ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ชอบ และ อื่นๆ ที่ต้องใช้ในการออกแบบ
        - การออกแบบเว็บไซต์ของ ketshopweb จะออกแบบได้สูงสุด 8 หน้าเท่านั้น หากผู้ใช้บริการต้องการดีไซน์มากกว่า 8 หน้า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเนื้องาน ซึ่งผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อน
        - ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งแก้ไขแบบเว็บไซต์ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์ แก่ผู้ให้บริการรับทราบ    ทั้งนี้ การแจ้งแก้ไขในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งแก้ไขโดยละเอียดให้กับ ผู้ให้บริการ รวบยอดในแต่ละครั้ง และ หากมีการแก้ไขเกินกว่า 2 ครั้ง ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ประเมิณค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอยู่กับการแจ้งแก้ไขออกเป็นกรณี ดังนี้
                - การแก้ไขแบบ major ที่รวมไปถึง เช่น การปรับ logo, ci, mood & tone, sitemap ของเว็บ, การปรับ layout, font และ/หรือ การปรับดีไซน์บางจุด ที่ทำให้กระเทือนดีไซน์เดิมที่วางไว้ในหลายจุด (ดีไซน์แก้ไขครั้งที่ 1 และ 2) เป็นต้น         อันเป็นเหตุให้ ต้องมีการออกแบบกราฟฟิคภาพใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
                - การแก้ไขแบบ minor ที่รวมไปถึง เช่น การปรับเปลี่ยนเฉพาะจุดในแต่ละหน้า เช่น การเปลี่ยนสี, ขนาดตัวอักษร, เปลี่ยนตำแหน่งการวางภาพ, เปลี่ยนภาพ (ไม่รวมถึงการออกแบบภาพนั้นๆใหม่) เป็นต้น จะไม่มีค่าใช้จ่าย

        * ซึ่งการแก้แบบ minor จะแก้ได้มากสุด 3 จุด ต่อ 1 หน้า เท่านั้น หากมีการแจ้งแก้ไขมากกว่าจำนวนดังกล่าว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเนื้องาน ซึ่งผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อน

        - รูปภาพ และ ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการส่งมา ผู้ใช้บริการได้ทำการตรวจสอบเป็นอย่างดีแล้วว่าเป็นข้อมูลลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของผู้ใช้บริการแล้วเท่านั้น หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นทุกกรณี
        -  การออกแบบเว็บไซต์นี้ ไม่รวมค่าเขียนข้อความ (copy writing), ค่าฟอนต์ลิขสิทธิ์, ค่ารูปภาพ, ค่าถ่ายภาพ, ค่าพิมพ์ชิ้นงานตัวอย่าง, ค่าจ้างพนักงานส่งเอกสาร ถ้ามีและหากจําเป็นต้องใช้หรือ มีกรณีอื่นใดที่อาจก่อให้เกินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นนอกจากที่ตกลงกัน ทางผู้ให้บริการจะเสนอเรื่องเพื่อให้ผู้ใช้บริการพิจารณาก่อน เมื่อผู้ใช้บริการตกลงยินยอมในรายการค่าใช้จ่ายที่ที่เพิ่มขึ้น ผู้ใช้บริการตกลงชําระค่า ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดภายใน 10 วัน นับแต่ได้รับใบเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการ.
        - ผู้ให้บริการจะนำแบบ ธีมเว็บไซต์ ทำออกมาเป็นเว็บไซต์จริง ก็ต่อเมื่อ ได้รับการยืนยันตามแบบ จาก ผู้ใช้บริการทางอีเมล์
        - หลังจากผู้ใช้บริการแจ้งยืนยันทำเว็บตามแบบกับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถแจ้งแก้ไขดีไซน์เว็บไซต์ใดๆ ได้อีก หากต้องการแก้ไขหรือปรับเพิ่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งผู้ให้บริการจะดูเป็นกรณีๆไป และ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อน


*หมายเหตุ หากผู้ใช้บริการไม่ส่งข้อมูลที่ใช้ออกแบบ และ ลงเนื้อหา ตามข้างต้นภายในระยะเวลา 30 วัน
ทำการนับจากวันที่ซื้อบริการ โดยจะถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การใช้บริการในส่วนนี้ และ ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ ทั้งสิ้น และยอมรับที่จะใช้เนื้อหาตั้งต้นตาม Theme ที่ผู้ใช้บริการได้เลือกซื้อ


11.4 บริการให้คำปรึกษาและบริหารโฆษณาบน Google Adword และ Google Display Network(GDN)
บริษัทจะเป็นผู้ดูแลโฆษณา, ทั้งคิดคำโฆษณา, แนะนำ keywords และ ส่งรายงานตลอดระยะเวลาสัญญาที่ได้ตกลงกัน
โดยทางผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลดังต่อไปนี้


- ผู้ใช้บริการเป็นผู้คิดคำค้นหาหลัก เป็นจำนวน 5 keywords ของทั้ง Google Adwords และ GDNให้กับทางบริษัท


- รูปภาพ เพื่อใช้ในการออกแบบ และ จัดทำแบนเนอร์โฆษณาสำหรับ GDN ขนาด 466 x 250 pixels โดยทาง
  บริษัทจะนำไปจัดทำให้ 1 แบบ รวมทั้งสิ้น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาด 250 x 250 pixels, 300 x 250  pixels,
   และ 468 x 60 pixels  


  *หมายเหตุ ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลภายในระยะเวลา 30 วันทำการนับจากวันที่ซื้อบริการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละ
  สิทธิ์การใช้บริการในส่วนนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าโฆษณา ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้กำหนด
  และ รับผิดชอบค่าโฆษณาในแต่ละเดือนเอง


รายละเอียดขอบเขตโฆษณา

- ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดพื้นที่, เขต, จังหวัด ในการแสดงผลโฆษณา
- ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดช่วงเวลาการแสดงผลโฆษณา

เงื่อนไข

- ค่างบโฆษณา Google ไม่สามารถหักภาษี  ณ ที่จ่าย 3%ได้ (Google ได้รับการยกเว้น)
- ค่าโฆษณาจ่ายตามจริงให้กับ Google (งบโฆษณาขั้นต่ำ 3,000 บาท / เดือน)
- ในกรณีที่ งบประมาณเกิน 25,000 บาท ต่อเดือน ขอคิดค่าบริการเพิ่ม 10% ของงบประมาณโฆษณา
- ในกรณีที่เว็บไซต์ โดนแบน หรือ ระงับ จาก Google และ ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า บริษัท ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงิน
- ตำแหน่งโฆษณา และ ความถี่การแสดงโฆษณา จะขึ้นอยู่กับระบบ Google เท่านั้น จัดส่ง Report
สำหรับ Google Adwords ตลอดระยะเวลาสัญญา

        


        12. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

12.1  บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง นโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12.2 ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมี การเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขใหม่ต่างๆที่ทางบริษัทได้ประกาศไว้ทุกกรณี